Školní poradenské pracoviště

O pracovišti

Školní poradenské pracoviště zajišťuje ve složení výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální a sociální pedagog, poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na naší škole pro žáky i pro rodiče. Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají. Veškeré informace, které pracovníci ŠPP získají, jsou vázány profesním tajemstvím. ŠPP se snaží pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

V rámci běžné výuky i mimo ni poskytujeme:

 • od 1. ročníku výuku angličtiny
 • od 6. ročníku rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky
 • od 7. ročníku výuku druhého jazyka (německý a ruský jazyk)
 • třídy vybavené interaktivními tabulemi
 • individuální přístup k žákům se speciálními potřebami
 • projekty Ovoce a mléko do škol
 • širokou škálu volitelných předmětů
 • metodu splývavého čtení Sfumato
 • výuku pro žáky s tělesným postižením (škola je bezbariérová)
 • využívání tabletů, notebooků a vizualizéru ve výuce
 • služby školního poradenského pracoviště, preventivní programy
 • výuku ve venkovní učebně
 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi (tvůrčí dílny, hudební a divadelní vystoupení, sportovní aktivity)
 • projektové dny s alternativní výukou
 • digitální žákovskou knížku
 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou obědů, svačinky

Proč dát dítě právě na naši školu?

Jsme profesionálové, a proto respektujeme děti takové, jaké jsou. Učíme děti, jak mají myslet, místo toho, co si mají myslet. Ve škole se nachází moderně vybavené učebny: dvě počítačové učebny, odborné učebny cizích jazyků, učebny fyziky a chemie, přírodovědná učebna a dílny.

Součástí školy je školní knihovna a internetová studovna, školní kuchyňka, dvě tělocvičny a nově zrekonstruované multifunkční sportovní hřiště s atletickou dráhou. Mimo běžnou výuku pro děti každoročně pořádáme lyžařské výcviky, výuku plavání, ozdravné pobyty, exkurze a výlety.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo